Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home3/lb2019ro/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4698
Lucian Blaga
Warning: A non-numeric value encountered in /home3/lb2019ro/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Prezentare generală

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Constanța este un nume important din peisajul învățământului constănțean, imagine a unei instituţii de invățământ dotată în concordanță cu standardele europene şi cele cerute de ARACIP şi care, de-a lungul scurtei sale existențe, s-a remarcat prin activități de mare clasă, atât cele instructive-educative, cât şi cele extraşcolare.

Trecutul nostru… O şcoală generală de cartier în care nu foarte mulţi aveau încredere.

Prezentul nostru… Un liceu tânăr, dorit de beneficiarii direcţi si de cei indirecţi, un liceu în plină dezvoltare şi putem fi un liceu în plină ascensiune !!! Suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de a atinge nivelul excelent, materializată prin munca depusă pentru atingerea idealurilor educaţionale şi a performanţei. Suntem elevi care ştim ce vrem de la viaţă, suntem elevi şi profesori care lucrăm în cadrul unui parteneriat ce nu se încheie odată cu finalizarea perioadei de şcolarizare!

Viitorul nostru… Vom fi o organizaţie furnizoare de educaţie cu ambiţia şi dorinţa de a se ridica la standardele învăţământului european, urmărind direcţiile strategice ale MEC şi priorităţile politicii educaţionale : “ reforma educaţiei timpurii, accesibilitate la educaţie, asigurarea calităţii şi compatibilizarea cu sistemul european de educaţie şi formare profesională, descentralizare şi creşterea gradului de autonomie, creşterea capacitaţii pentru elaborarea si gestionarea proiectelor, stimularea educaţiei permanente (life long learning), susţinerea în maniera integrată a educaţiei, cercetării şi inovării.

Astăzi, cadrele didactice, personalul, elevii şi comunitatea locală, suntem îngrijoraţi de numărul mic de clase din planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2008-2009 şi ne propunem ca împreună – profesori, elevi si părinţi – să impunem din nou prin activităţile şi rezultatele de care suntem capabili, organizaţia noastră furnizoare de educaţie, printre liceele fruntaşe ale judeţului nostru, cu o populaţie şcolara în plină ascensiune.

Misiunea noastră

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa, o instituţie de învăţământ tânără, în plină ascensiune, oferă servicii educaţionale de calitate, ce conduc la dezvoltarea personalităţii elevilor. Dispunând de un personal didactic bine pregătit şi de o dotare modernă, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa, unic prin filiera sa teoretică in partea sudică a municipiului, asigură continuitatea traseului educaţional, pe cele trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal.

SPATIUL SCOLAR

 • Suprafata totala :aprox. 10000m(cladire + curte interioara);
 • Cladirea construita in 1996, cu 3 nivele(P+2);
 • 24 Sali de clasa, 3 laboratoare (chimie, biologie si fizica);
 • 2 cabinete de informatica, cabinet de limbi straine, cabinet de consiliere psihopedagogica, cabinet stomatologic, cabinet medical, biblioteca;
 • Sala festivitati, Sala de sport, 2 vestiare elevi, 12 grupuri sanitare elevi, 4 grupuri sanitare profesori;
 • Curtea scolii cuprinde terenuri de sport ( baschet si handbal) si spatii verzi in fata scolii si partea laterala cu o curte interioara.

ECHIPAMENTE SI AMENAJARI

 • Majoritatea salilor de clasa au fost dotate cu mobilier modular, catedre noi( investitii ale Primariei, MECT, contributii benevole ale parintilor);
 • Dotarea laboratoarelor ( chimie, biologie fizica) cu cate 1 calculator, imprimanta, videoproiector, truse,substante,microscoape, prin programele guvernamentale de achizitii ( 2006-2007);·
 • Inbogatirea fondului de carte prin aceleasi programe guvernamentale de dotari;
 • Echiparea a 4 cabinete scolare cu mobilier, laptop-uri, table magnetice prin programul guvernamental de dotare (2007-2008).

MIJLOACE DE COMUNICARE

 • Exista telefoane cu linie directa la director, secretariat, contabilitate si sala de festivitati;
 • Conectarea la reteaua internet la toate calculatoarele din scoala;
 • Holurile au fost echipate cu casete pentru afisaj informational.

RESURSE FINANCIARE

 • Investitii de la bugetul de stat, prin programe guvernamentale privind dotarea cu materiale si echipamente didactice (2006-2008);
 • Investitii de la bugetul local, prin RAEDPP , Primaria municipiului Constanta, in dezvoltatrea, conservarea patrimoniului scolar, igienizara si intretinerea spatiului scolar;
 • Venituri extrabugetare obtinute din sponsorizari.

RESURSE UMANE

 • Posturile didactice sunt ocupate cu titulari, exceptie suplinirile titularilor cu catedre rezervate;
 • Cadrele didactice sunt conectate puternic la reteaua de perfectionare si dezvoltare profesionala, prin interesul si participarea la cursuri de
 • perfectionare metodico-stiintifica, cu acumulare de credite transferabile;
 • Din cele 54 cadre didactice titulare, 37 au obtinut gradul didactic I, 8 gradul didactic II, 5 definitivarea in invatamant si 4 cadre didactice sunt stagiare;
 • 17 invatatori din care 16 gr did. I si 1 inv. Gr did II;
 • personal didactic auxiliar (8);
 • personal nedidactic (17);
 • Au finalizat cursuri postuniversitare (masterate) 8 cadre didactice si 3 cadre didactice sunt doctorande;
 • Se constata un interes crescand pentru participarea la sesiuni stiintifice, simpozioane judetene si nationale, pentru redactarea de carti si publicatii in didactica specialitatii sau management educational.

ELEVII

 • Elevii provin in general din familii organizate;
 • Nu s-au inregistrat cazuri grave de indisciplina care sa impuna sanctiuni limita- exmatricularea fara drept de reinscriere in unitati de invatamant;
 • Elevii, de la toate nivelurile sunt deschisi spre comunicare si implicare activa in viata organizationala, participa in numar foarte mare la actiuni/activitati extracurriculare si extrascolare, la actiuni de voluntariat;
 • Grupurile-clasa din ciclul liceal (13 clase) se caracterizeaza prin omogenitate, ca nivel de pregatire initiala (intre media 8,50- 9,20) segment care se poate instrui si educa pentru performanta sau cel putin pentru rezultate medii (bune)

Ţintele strategice pe care noi ni le propunem în Proiectul de Dezvoltare Instituţională pentru perioada 2008-2012 :

 • Dezvoltarea competenţelor resurselor umane de a utiliza şi valorifica noile tehnologii de informare, formare si comunicare într-o societate a cunoaşterii în vederea valorizării aptitudinale a fiecăruia şi participării active la proiectarea, organizarea, coordonarea şi evaluarea demersului didactic şi a proiectelor educaţionale folosind noile tehnologii.
 • Promovarea unei oferte educaţionale diversificate şi centrate pe nevoile şi interesele educabililor, ale comunitatii si pe cerintele pieţei forţei de muncă pentru a facilita inserţia socială a absolventilor.
 • Întărirea parteneriatului unitate şcolara-elevi-părinţi-comunitate prin asumarea unui rol activ în viaţa şcolii şi prin cooperarea în vederea realizării programelor, proiectelor educaţionale şi accesarea fondurilor extrabugetare (fonduri POSDRU, POR) necesare derulării programelor.
 • Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi naţionale din perspectiva interculturalităţii europene.
 • Atragerea de noi finanţări pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale şi implicarea grupurilor de interes în proiectarea şi implementarea unui program de autofinanţare şi de monitorizare a cheltuielilor extrabugetare.
 • Formarea în domeniul tehnologiei informaţionale computerizate, a competenţelor lingvistice, a didacticilor moderne a cadrelor didactice care predau în Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa.
 • Utilizarea de către cadrele didactice şi elevi a metodelor moderne de predare-învăţare folosind programul AEL (asistent educaţional pentru liceu) şi alte metode activ participative.
 • Formarea la elevi a deprinderilor şi abilităţilor în utilizarea tehnologiei de vârf la toate disciplinele valorificând la maxim potenţialul lor creativ.
 • Formarea competenţelor legate de muncă şi de disciplina muncii.
 • Imbunătăţirea ofertei educaţionale prin schimbarea ponderii în ceea ce priveşte curriculumul la decizia şcolii, negociat cu părinţii şi comunitatea locală.
 • Imbunătăţirea rezultatelor şcolare la toate disciplinele.
 • Creşterea numărului de elevi care participă la concursuri şi olimpiade şcolare.
 • Creşterea numărului de premii obţinute.
 • Formarea de abilităţi de comunicare şi lucru în echipă cadre didactice – părinţi –elevi.
 • Implicarea părinţilor în derularea programelor educaţionale.
 • Tradiţia locală multiculturală vizibilă în şcoală şi în comunitate.
 • Incheierea de noi parteneriate : naţionale şi internaţionale.
 • Formarea la elevi a unei atitudini responsabile faţă de mediu.
 • Menţinerea unui mediu mai curat.
 • Dezvoltarea spiritului civic, antreprenorial.
 • Valorificarea oprtunităţilor oferite de poziţia strategică şi importantă economică şi turistică a oraşului nostru.
 • Editarea lunară a revistei şcolii, „Muguri”.
 • Implicarea elevilor în redactarea materialului apărut în revista liceului şi în distribuirea ei.
 • Obţinerea de premii la concursurile de reviste şcolare.
 • Imbogăţirea bazei materiale a liceului.
 • Funcţionarea Centrului de Documentare a liceului.
 • Festivităţi de începere şi încheiere a anului şcolar.
 • Premierea elevilor.
 • Serbarea abecedarului.
 • Rămas bun, doamna învăţătoare/ doamna dirigintă!
 • Balul absolventilor claselor a VIII-a si a XII-a.
 • Sărbătorirea zilelor onomastice ale elevilor la nivelul claselor.
 • Sărbătorirea zilelor de 1 iunie, 8 martie.
 • Serbări de Crăciun, Paşte.
 • Expoziţii de artă plastică şi decorativă.
 • Excursii tematice.
 • Tabere.
 • Editarea revistei şcolii.
 • Activităti cu ocazia „Zilei educaţiei”.
 • Activităţi ecologice de “Ziua Mării Negre, 31 Octombrie”.
 • Activităţi dedicate Zilei Mondiale HIV- SIDA, 1 Decembrie.
 • Activitati dedicate Zilei Mondiale a Apelor, 22 Martie.
 • Activitati dedicate Zilei Mondiale a Mediului, 5 Iunie.
 • Activitatea Consiliului elevilor.
 • Întreceri sportive.
 • Spectacole de teatru oferite de diferite trupe.
 • Activităţi de colaborare cu Secţia 5 de Poliţie.
 • Întâlniri cu reprezentanţii AJOFM pentru orientarea socio-profesională a elevilor de clasa a VIII-a şi a XII-a
 • Întâlniri cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior pentru orientarea socio-profesională a elevilor de clasa a XII-a.
 • Întâlniri cu foşti absolvenţi.
 • Predarea „Cheii liceului”.
 • Activitatii dedicate „Zilelor francofoniei”.
 • Activitati dedicate „ Zilei Europei”.